This couple found me through my profile on Thumbtack